Intern Reglement


Dit reglement van interne orde is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van de praktische afspraken omtrent de werking van zaalvoetbalclub Jong Zandhoven 98. Dit reglement beoogt niet meer, maar zeker niet minder dan een goede verstandhouding vast te leggen tussen iedereen die bij Jong Zandhoven 98 is betrokken: het clubbestuur, trainers, afgevaardigden, clubleden, spelers en ouders.


1. Engagement van de club en de spelers.


Zaalvoetbalclub Jong zandhoven 98 tracht elke speler vreugde te laten beleven aan het zaalvoetbal.  


Voor de seniors tracht Jong Zandhoven alles in het werk te stellen om in een aangename sfeer de beste voetbaluitslagen te behalen.


Van alle spelers wordt verwacht dat zij, met respect voor bestuur, trainer, afgevaardigde en medespelers, zich op een positieve wijze inzetten om de doelstellingen van de voetbalclub te behalen.


Voetbal is een teamsport. Wij verwachten dan ook van onze spelers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op eventuele trainingen en wedstrijden.


Spelers kunnen, in afspraak met de voorzitter steeds een agendapunt aan de vergadering van de raad van bestuur toevoegen. Indien nodig, kan de betrokken speler de vergadering m.b.t. dit punt bijwonen. Zo heeft elke speler de mogelijkheid om bijkomende inlichtingen te verkrijgen of een visie kenbaar te maken.


Hetzelfde geldt voor iedere persoon die van kortbij of net iets verder is betrokken bij de club. Ook hier geldt weer dat best eerst het verantwoordelijke bestuurslid kan worden aangesproken. Indien opmerkingen of vragen op een beleefde en constructieve manier naar voor worden gebracht, zal de raad van bestuur altijd luisteren. Deze rekent er aan de andere kant wel op dat het nodige begrip en respect wordt opgebracht voor de genomen beslissingen.


2. Structuur eerste elftal en jeugdploegen 


A-ploeg 


Jeugploegen in competitie 


Recreatieve jeugdspelers 


Naargelang afwezigheden/blessures/prestaties kunnen er zowel binnen seniorploegen als jeugdploegen verschuivingen plaats vinden .


3. Trainingen en wedstrijden


Trainingen + thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal “Het Veld” te Zandhoven 


Elke speler dient tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (15 minuten voor aanvang in de kleedkamer) en wedstrijden (30 minuten voor aanvang van de thuis wedstrijd) 


Bij wedstrijden op verplaatsing dient het afgesproken tijdstip gerespecteerd te worden.


Bij wedstrijden op verplaatsing wordt verzameld aan sporthal Het Veld tenzij anders afgesproken.


Indien een speler rechtstreeks naar de zaal van de tegenstander rijdt, dient de trainer hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 


Een speler die over een identiteitskaart beschikt, dient deze bij elke wedstrijd mee te brengen; Een rijbewijs, geldig kids-ID of internationaal paspoort zijn ook geldig. Bij het ontbreken hiervan mag de speler NIET spelen. 


Er wordt verwacht van alle clubleden dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, helpers, bestuur, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en supporters. Fair-play wordt hoog in het vaandel gedragen door de club. We dulden geen grofheden en zullen optreden indien het imago van de club of het plezier van onze spelers dreigt geschaad te worden.


4. Gebruik van kleedkamers. : info: zaalreglement sporthal “Het Veld”.


De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en te douchen.  Kleedkamer wordt aangeduid door zaalwachter.


Er wordt niet met de bal gespeeld in de kleedkamers, gangen of cafetaria, ook niet gebotst.


Het dragen van zaalvoetbalschoenen die geen kleur afgeven zijn verplicht . 


Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen. Laat uw geldbeugel niet onbeheerd achter in de kleedkamer. Diefstal is nooit volledig uit te sluiten.


5. Kledij.


Wedstrijdkledij (trui, broek en kousen) wordt voor elke wedstrijd door Jong Zandhoven  ter beschikking gesteld, maar blijft eigendom van de voetbalclub. Deze kledij mag niet mee naar huis genomen worden..


Voetbalschoenen dienen door de spelers zelf te worden aangekocht.


Het wassen gebeurt  door de spelers zelf op alfabetische volgorde . Bij de jeugd door bereidwillige ouders .


Voor de trainingen kan de speler de kledij vrij bepalen. 


6. Sportieve principes 


Selecties voor seniors en jeugdploegen worden door trainers bepaald en 1 week op voorhand doorgegeven via mail/facebook/whats app of ander media .    


Spelen jeugdcompetitie op het hoogste niveau waardoor we altijd proberen te spelen met een competitie waardige selectie .   Regel :  “iedereen speelt evenveel” hanteren we niet binnen onze club.


Er worden genoeg trainingen/tornooien/oefenwedstrijden voorzien om elke speler te laten groeien binnen zijn mogelijkheden. 


7. Infrastructuur.


Zaalvoetbalclub Jong Zandhoven speelt en traint in sporthal “Het Veld” gelegen in de schildebaan te Zandhoven .  Hierdoor wordt ook verwacht dat het intern reglement van de sporthal wordt nageleefd .


8. Lidgelden.


De lidgelden worden jaarlijks vastgelegd .


Spelers die hun lidgeld binnen de gestelde termijn niet betaald hebben, kunnen niet spelen zolang zij het lidgeld niet betaald hebben.


9. Ouders en supporters.


Aan onze spelers vragen wij om de sportiviteit hoog in het vaandel te dragen.


Het is dan ook evident dat wij dit ook aan onze supporters vragen, temeer daar onze volwassen supporters ook een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd.


Wij verlangen van onze supporters dan ook heel expliciet :

  • de ploegen positief aan te moedigen en te stimuleren. Geef zeker geen negatieve kritiek !
  • zich hoffelijk te gedragen tegenover scheidsrechters, zelfs als deze volgens uw mening al meerdere malen een foutieve beslissing heeft genomen.
  • Bedenk dat uw eventuele scheldpartijen ook worden gehoord door de spelers op het terrein. Als zij op dezelfde wijze zouden reageren, ondervindt zowel de ploeg als de voetbalclub hiervan de nadelen.


Bij problemen kan men steeds terecht bij de ploegafgevaardigde, jeugdcoördinator of bestuurslid.


Enkele laatste tips voor ouders en supporters :

  • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust neemt.
  • Steun uw speler bij mindere prestaties en relativeer de goede prestaties.
  • Het bijwonen van zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen is een aanmoediging voor de speler. Meet jezelf altijd een voorbeeldfunctie aan voor uw kind en andere spelers.
    Dit omvat een sportieve opbouwende houding tegenover scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, supporters van de tegenstanders, trainer en afgevaardigde, ook na een verloren wedstrijd.